поръчки за 8-ми Март не се приемат

Връщане и замяна

Отказ от договора, замяна и рекламация

 1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
  Всички продукти, изработени ръчно, след заплащане на поръчката от клиента, попадат в обхвата на чл. 57 от ЗЗП и са без право на връщане.
  При поръчки, комбинация от продукти без право на връщане и продукти с право на връщане, подлежат на връщане само продуктите, които могат да бъдат върнати по закон.
  Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
  - стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
  - запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
  - стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени
  - стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност
  Право на отказ не се прилага за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно или е започнало изпълнението й със съгласието на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
 2. За да упражни правото си на връщане, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
 3. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 4. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 5. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
 6. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
 7. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно.
 8. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стокaта, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
 9. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
 10. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
 11. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни. В случай, че потребителят е използвал наложен платеж, сумата се възстановява по посочена от потребителя банкова сметка.
  Гаранции и рекламации
 12. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
 13. Търговецът не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
 14. Търговецът не носи отговорност за естественото износване на стоките.
 15. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
 16. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
 17. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
 18. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез посочения имейл. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
 19. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл за контакт.
 20. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи документите, на които се основава претенцията, а именно:
 21. Срокът за удовлетворяване на рекламацията спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 22. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
 23. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това и го изпраща по имейл.
 24. Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
 25. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
 26. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
  1.разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума
  2.намаляване на цената.
 27. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
  Интелектуална собственост
 28. Всички материали, разположени на myflowerbg.com са обект на авторско право и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При всяко нарушение на правата на интелектуална собственост Търговецът има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
  Прекратяване и разваляне на договора
 29. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 30. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 31. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
  Приложимо право
 32. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

magnifier